Nabożeństwa różańcowe

informacje Komentowanie nie jest możliwe

33,500,q

Rozpoczęliśmy miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy do licznego udziału dzieci, młodzież i starszych do naszego kościoła.

  • dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17:00
  • dla młodzieży i starszych od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej wieczornej
  • w sobotę Różaniec po Mszy Świętej o godzinie 9:00
  • w niedzielę o godzinie 17:00

Kurs przedmałżeński

informacje Komentowanie nie jest możliwe

11 września w piątek o godz. 1900 w salce naszej plebani rozpoczyna się kurs przedmałżeński. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w kursie.

Przekazanie relikwii

informacje Komentowanie nie jest możliwe

23 sierpnia 2015 r. O godzinie 12:00 zostało uroczyste przekazanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki dla naszego kościoła. Relikwiarz z kroplą krwi błogosławionego został ustawiony w specjalnej kapsule przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego w nawie bocznej naszej świątyni. Więcej zdjęć z tej uroczystości można znaleźć w naszej galerii.

DSCN0145

 

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

informacje Komentowanie nie jest możliwe

bilde

W niedzielę 23.VIII o godzinie 12.00 w naszym kościele zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych
w 1980 roku i powstania „Solidarność”. Podczas Mszy przekazane zostaną naszemu Kościołowi relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Będzie to jedno najważniejszych i wyjątkowych wydarzeń sierpniowych na Ziemi Świebodzińskiej. Serdecznie zapraszamy na uroczystości parafian, wiernych naszego miasta i powiatu.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W CZASIE WAKACJI

informacje Komentowanie nie jest możliwe

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W CZASIE WAKACJI

LIPIEC – SIERPIEŃ

konfesjonal

1 W dzień powszedni od poniedziałku do soboty:

- rano godzina 8.30 – 8.55
- wieczorem godzina od 17.30 – 17.55

2. W pierwszy Piątek miesiąca:
- godzina 17.00 – 18.00.

3. W niedzielę:

- rano od 7.00 do 7.25,
- wieczorem od 17.30 do 17.55.

Prace renowacyjne przy ławach

informacje Komentowanie nie jest możliwe

Od czerwca 2015 r. Rozpoczęły się prace renowacyjne nad ławami w nawie głównej naszego kościoła. Jak większość elementów naszej świątyni, również i ławy wpisane są do rejestru zabytków. Nad pracami czuwa Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze. Prace wykonuje profesjonalny stolarz Marian Domaszewicz, który przywróci dawaną świetność i blask ław z 1900 roku. Wszystkie elementy są bardzo dokładnie czyszczone, oraz zabezpieczane środkami owadobójczymi. Obecnie wykonany został kawałek podłogi, który na pierwszy rzut oka prezentuje się imponująco. Oczekujemy więc że wszystkie ławy zostaną tak pięknie odnowione.

IMAG0140

Przed pracami renowacyjnymi

IMAG0142

Przed pracami renowacyjnymi

IMAG0303

Podłoga po pracach renowacyjnych

Triduum Paschalne – kilka słów…

informacje Komentowanie nie jest możliwe

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku
liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w

Wielki Czwartek.

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika -
ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi
Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (11,23-26) i z
Ewangelii św. Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwszym święcie Paschy.
Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w
pośpiechu, a krew baranka, którego jedli, posłużyła do oznaczenia domów.
Powodowała ona, że nie było wśród nich plagi niszczycielskiej, gdy Bóg karał
ziemię egipską śmiercią pierworodnych.

Przez wszystkie pokolenia Żydzi spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z ziemi
egipskiej i zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Podobnie było podczas
Ostatniej Wieczerzy. Ale Jezus nadał tej uczcie nowy sens. Mówi o tym drugie
czytanie. Święty Paweł przypomina słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje za was
wydane”. Jak baranek został zabity, by uratować od śmierci pierworodnych w
Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi uratować od
śmierci wiecznej.

Święty Paweł przypomina także inne słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy:
„Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej”. Tak jak przymierze
synajskie, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, zostało zawarte przez pokropienie
krwią ofiarnych zwierząt, tak krew zabitego Jezusa posłuży jako krew Nowego i
Wiecznego Przymierza. Nowym Ludem Bożym – Kościołem – staną się ci, którzy przez
chrzest zanurzeni zostaną w zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Chrześcijanie -
zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” – sprawować mają
pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi
Chrystusa. Przewodzić jej będą ci, którzy przez modlitwę i włożenie rąk w sposób
szczególny uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.

Ewangelia przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Ten,
którego nazywamy „Nauczycielem i Panem” zrobił coś, co zwykle czynił sługa. Na
pamiątkę tego wydarzenia w wielu parafiach po homilii kapłan umywa wybranym
parafianom nogi. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele
powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu…

Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do
specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin
wieczornych wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezusem, wspominając Jego
samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania.
Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz, przy
którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i
pusty. Wchodzimy w czas Bożej męki…

W Wielki Piątek

nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach trwa spowiedź, adoruje się Pana
Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej… Późnym
popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia – Liturgia Męki
Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i
obrzędów Komunii.

Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do
ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem
kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci
Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie
więcej. W Jego ranach jest nasze zdrowie…

Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z Księgi proroka Izajasza, w
którym prorok mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor
Listu do Hebrajczyków przypomina, że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam
został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie
świata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia.

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa
powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały
świat.

Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w
kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym.
Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło
zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na
kolana, wielbiąc Zbawiciela.

Przychodzi czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Robią to – w zależności od
parafii – albo wszyscy wierni, albo tylko niektórzy. Śpiewa się przy tym
zazwyczaj jedną z najbardziej przejmujących pieśni – „Ludu mój ludu”. Ukazuje
ona, co Bóg zrobił dla Izraelitów, gdy wychodzili z ziemi egipskiej, i czym oni
odpłacili Jego Jednorodzonemu Synowi. Każdy może dodać w myśli własną zwrotkę.
Bo każdy doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a często odpłaca Mu
grzechem.

Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje
się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem, który
daje życie wieczne…

Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na
pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez
cały następny dzień trwa adoracja. Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na
drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a
szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez
Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko.
Ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że
nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też
obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas
Liturgii Wielkiej Soboty [a precyzyjnie mówiąc: liturgii Wigilii Paschalnej,
przyp. MG]
.

To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wigilii
Paschalnej nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii
Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna
się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba
liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na
paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża
cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża.
Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy
czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.

Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Ci,
którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą, czym dla
człowieka jest światło. Rozprasza nie tylko ciemności, ale także obawy. Chrystus
jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci,
który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać
największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” – śpiewa
kapłan i wszyscy zapalają od Paschału świece. W kościele robi się jeszcze
jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony.

A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa,
zapalają się wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie
wielkanocne. „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (…) Raduj się Ziemio
opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków
poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (…) Tej nocy Chrystus,
skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (…) O, jak
niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna
(…)”.

Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż
dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata,
poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony
Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy
świata trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w
owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi
chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do
Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji – Liturgia
Chrzcielna.

Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś,
po błogosławieństwie wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i
modlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w
ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana,
głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha
Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie
ciała i życie wieczne. Chciałoby się, aby już na zawsze w sercach była ta sama
gorliwość, co w tej właśnie chwili.

Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej.
Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który
powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi swoim Ciałem
i Krwią. Jego Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne.

W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja
rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już
otrzeć łzy, śmierć została pokonana. Ta procesja może mieć też miejsce
następnego dnia rankiem, przed pierwszą Mszą świętą. Gdy wschodzi słońce, jakże
wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta świeca płonie, gdy
wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały,
który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków”.

Boże Narodzenie

informacje Komentowanie nie jest możliwe

Wszystkim Parafianom życzymy Błogosławionych Świąt!

Wigilia to nie jest czas,
gdy jest prezentów moc.
Wigilia to nie jest czas,
gdy potraw sto na stole.
Wigilia to przepiękny czas,
Bożonarodzeniowy czas,
Gdy siedzimy wszyscy w kole,
i MAMY bliskich przy stole.

 

Adwent

informacje Komentowanie nie jest możliwe

ADWENT

W liturgii rzymskiej Adwent to okres poprzedzający Boże Narodzenie. Zaczyna się między 29 XI a 3 XII, a kończy przed I Nieszporami Bożego Narodzenia – w Wigilię. Opuszcza się w niedzielę Chwała gdyż jest to śpiew, który zabrzmi po raz pierwszy w Betlejem przy nowonarodzonym Synu Bożym. Adwent dzieli się na dwa podokresy pierwszy do 16 XII, kiedy to liturgia mówi o drugim przyjściu Jezusa oraz drugi, który przygotowuje wiernych bezpośrednio do Bożego Narodzenia podkreślając rolę Maryi i św. Jana Chrzciciela. Adwent więc przygotowuje na Boże Narodzenie jak również ma skłaniać wiernych do wybiegania myślami w przyszłość, kiedy to Jezus uwielbiony przyjdzie po raz drugi. Oczekiwanie na podwójne przyjście Jezusa Chrystusa rodzi radość, ale jest też zachętą do przygotowania się na tą wielką uroczystość. Dlatego są w parafiach rekolekcje, które mają w tym pomóc i co BARDZO WAŻNE spowiedź przedświąteczna. W tradycji polskiej to dopiero po uprzątnięciu serca rozpoczynano przygotowania do uprzątnięcia obejścia, strojenia domów, wiosek i miast, a choinkę ubierała cała rodzina w dniu wigilii.

Uroczystość Wszystkich Świętych

informacje Komentowanie nie jest możliwe

1 listopada w sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godz. 730, 900, 1030 i 1800. Nie będzie w tym dniu Mszy Świętych o godz. 1200 i 1600.

znicz

O godz. 1200 rozpoczęcie modlitwą na cmentarzu od I stacji – grobów kapłańskich ks. ks. Benedykta i ks. Bogusława, a około 1230 Msza Święta przy pomniku Nekropolii Kresowych. Uroczystość przygotowuje i prowadzi Parafia NMP Królowej Polski.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

informacje Komentowanie nie jest możliwe

zywy-rozaniec

Ratunkiem zaś dla świata jest Modlitwa Różańcowa. Odmawiajcie Różaniec, a pokój zapanuje. Odmawiajcie Różaniec, a uratujecie w człowieku piękno Boże.

Odmawiajcie Różaniec, a miłość zapanuje w waszych rodzinach i sercach. Kiedy zapytano małą Hiacyntę na czym najbardziej zależało Matce Bożej, odpowiedziała: „na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej”.

Zapraszamy na modlitwę różańcową w miesiącu październiku:

dla dzieci: od poniedziałku do piątku – godz. 17.00

dla dorosłych i młodzieży - od poniedziałku do piątku – po Mszy św. wieczornej o godzinie 18.00.

Środa Popielcowa

informacje Komentowanie nie jest możliwe

W najbliższą środę Kościół obchodzić będzie Środę Popielcową, która rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu trwający 40 dni (nie licząc niedziel). Przygotowuje nas on do dobrego przeżycia uroczystości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Popielec kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, wypowiadając jednocześnie: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Każdy z nas w tym geście uznaje swoją zależność od Stwórcy i swoją niewystarczalność. Tradycja posypywania popiołem na znak pokuty sięga VIII stulecia. Od XI zaś wieku Urban II przyjął ten zwyczaj w całym Kościele. Wtedy też zdecydowano, że popiół będzie pochodził ze spalonych palm poświęconych w Niedzielę Palmową roku poprzedniego. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (od 18 do 60 roku życia). Tego dnia spożywamy trzy bezmięsne posiłki (jeden do syta i dwa skromniejsze). Owa praktyka pokutna od niepamiętnych czasów obecna jest w Kościele. Istotą Wielkiego Postu jest autentyczne nawrócenie serca. Wiąże się to z pojednaniem z Bogiem (m.in. w sakramencie pokuty).

Wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Każdy potrzebuje czasu, by zbliżyć się do Boga i otworzyć się na Jego miłość. Sprzyjają temu m.in. rekolekcje parafialne. W celu przeżycia tego czasu ze skruchą i pokorą powinniśmy podjąć postanowienia.

Po awarii

informacje Komentowanie nie jest możliwe

Powracamy ze stroną po awarii systemu plików. Jeszcze nie wszystko działa, udało się nam odzyskać wszystkie opublikowane materiały, ale część jeszcze nie trafiło na swoje miejsca, więc na razie mogą trafić się jakieś błędy. Przepraszamy i zapraszamy do nowej odsłony strony parafialnej.

Św. Wojciech

informacje Komentowanie nie jest możliwe

23 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha. Poniższy artykuł opisuje życie świętego oraz jego misję chrystianizacji Prus oraz śmierć męczeńską.

Studia, kapłaństwo i opuszczenie biskupiej stolicy

Urodzony w Libicach (Czechy) w książęcym rodzie Sławników, przy bierzmowaniu przyjął imię Adalbert, pod którym jest znany poza Polską. Studia skończył w Magdeburgu, w wieku 26 lat przyjął święcenia kapłańskie i objął biskupstwo w Pradze, gdzie słowem i przykładem dawał wyraz zasadom życia chrześcijańskiego. Potępiał wielożeństwo, odwiedzał więźniów i chorych, protestował przeciwko sprzedawaniu chrześcijan, arabskim i żydowskim kupcom. Nie spotkał się ze zrozumieniem ze strony diecezji i z powodów politycznych po pięciu latach musiał opuścić biskupią stolicę. Do 993 r. przebywał w klasztorach benedyktyńskich we Włoszech, gdzie złożył śluby zakonne.

Działalność św. Wojciecha w Polsce

W 996 r. został zwierzchnikiem utworzonej pierwszej polskiej prowincji kościelnej. Misyjną działalność rozpoczął od nawracania Pomorzan (ochrzcił gdańszczan i tamtejszego księcia) , a następnie Prusów, z których rąk poniósł męczeńską śmierć w 997 r. Został zabity strzałami z łuku, a jego głowę odcięto i na znak hańby nabito na pal. Bolesław Chrobry wykupił ciało biskupa (legenda mówi, że za tyle złota, ile ważyło) i z honorami pochował w Gnieźnie. W 99 r. Wojciech został wpisany w poczet świętych, a w czasie zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r. obrany patronem nowej kościelnej metropolii. Obecnie jest patronem Polski.

Wielki Tydzień – co warto wiedzieć?

informacje Komentowanie nie jest możliwe

 Triduum Paschalne

 

Wielki Czwartek- W tym dniu może być sprawowana rano tylko jedna ofiara eucharystyczna, Msza Krzyżma świętego, celebrowana w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów danej diecezji. Podczas tej mszy świętej biskup konsekruje oleje chorych, katechumenów (w Polsce – rzadko) i święte krzyżmo. Kapłani zabierają nowe oleje do swoich parafii, stare zaś się spala. Msza Krzyżma kończy okres wielkiego postu.

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

Kapłani sprawują mszę w białych lub złotych ornatach. Po procesyjnym wejściu i obrzędach wstępnych, śpiewa się hymn Chwała na wysokości, podczas którego uderza się we wszystkie dzwony w kościele. Po zakończeniu hymnu milkną dzwony oraz organy aż do hymnu „Chwała na Wysokościach” śpiewanym podczas Wigilii Paschalnej. Drewniane kołatki zastępują dotychczas używane dzwonki i gong. Po homilii może odbyć się obrzęd umywania nóg. Kapłan zdejmuje ornat i podchodzi do 12 wybranych mężczyzn, którym polewa wodą stopy. Podczas Przeistoczenia konsekruje się odpowiednią liczbę komunikantów na Mszę Wieczerzy Pańskiej, jak i na Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Po modlitwie po Komunii następuje zazwyczaj wręczenie kwiatów i upominków kapłanom. Następnie przenosi się wszystkie puszki z Najświętszym Sakramentem do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Podczas przeniesienia śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę. Tabernakulum jest puste, Wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału i obrusu.

 

Wielki Piątek -Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji.  Centrum tego dnia jest  Liturgia Męki Pańskiej.  Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Kapłan ubrany w szaty mszalne czerwonego koloru udaje się do ołtarza, po czym następuje prostracja i modlitwa (bez wezwania Módlmy się). Jeżeli w Liturgii uczestniczą inni kapłani zakładają oni czerwone stuły. W liturgii trydenckiej kapłan ubiera czarną kapę, którą zdejmuje na czas adoracji krzyża, zaś na obrzędy komunijne zdejmuje także czarną stułę i wkłada fioletowe szaty mszalne. Na procesję do Grobu zdejmuje ornat i wkłada fioletową kapę .

 

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie jest proroctwem  Izajasza o mękach i cierpieniu Mesjasza -  Psalm responsoryjny jest fragmentem Psalmu 31 z refrenem: „Ojcze w Twe ręce składam Ducha Mego”

-Drugie czytanie to przedstawienie śmierci na krzyżu jako zbawienia, dokonanego przez najwyższego Arcykapłana według autora Listu do Hebrajczyków  

-Śpiew przed Ewangelią ukazuje Chrystusa posłusznego do śmierci

- Ewangelia to opis Męki Pańskiej według św. Jana czytanej lub śpiewanej z podziałem na role

-Modlitwa Powszechna, sięgająca starożytności chrześcijańskiej, jest modlitwą ludu Bożego za Kościół Święty, za Papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami i za strapionych i cierpiących. Modlitwę tę stanowi 10 wezwań, z których każde składa się ze wstępu, modlitwy w ciszy, oracji śpiewanej przez kapłana i aklamacji „Amen„, która jest wyrazem potwierdzenia ze strony ludu.

 

-Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża (zakrytego najczęściej od V Niedzieli wielkiego postu). Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”

, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem

Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, np. poprzez pocałunek. W tym czasie śpiewa się improperia.

 

-Komunia Święta. Obrzędy Komunii Świętej są pozbawione przekazania znaku pokoju. Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Liturgia Męki Pańskiej jest, zatem odpowiednikiem bizantyjskiej „Liturgii uprzednio uświęconych Darów”. Podczas Komunii nakrywa się obrusem ołtarz oraz ustawia świece i mszał. Po Komunii wszystko zostaje zniesione.

 

-Procesja do Grobu Pańskiego. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji. W kaplicy Grobu Pańskiego powinien być ołtarz, choćby przeniesiony, i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem. Monstrancję nakrytą welonem można wystawić na ołtarzu lub na tronie, który powinien być umieszczony blisko ołtarza. Kapłan i posługujący, po krótkiej adoracji w ciszy udają się do Zakrystii.

Po Liturgii można odśpiewać (bez akompaniamentu organów) trzy części Gorzkich Żalów.

 

Wielka Sobota – W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz i budowano nowy, współcześnie ołtarz zostaje obnażony, a kościoły są sprzątane. Istnieje też zwyczaj odwiedzania symbolicznych Grobów Pańskich w kościołach, a także grobów bliskich osób na cmentarzach. Formalnie Wielka Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast formularza Mszy Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej. W Polsce i niektórych sąsiednich krajach tradycyjnie wierni przynoszą w tym dniu w koszach potrawy wielkanocne (święconka), aby je poświęcić albo zapraszają kapłana do domostwa, gdzie poświęcony zostaje stół z potrawami.

 

Wigilia Paschalna i Niedziela wielkanocnaJest to czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Dawniej Wielka Niedziela rozpoczynała się poranną mszą, rezurekcją (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), którą zapowiadało uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. W związku z odnową liturgii i przywróceniem dawnych ceremonii Triduum, celebracja ta traci na znaczeniu na rzecz nocnej Liturgii Wigilii Paschalnej.

 

Liturgia Wigilii Paschalnej-jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedziele Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana. Wierni trzymają w rękach zapalone świece. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Kapłani ubierają się w szaty mszalne koloru białego.

 

Liturgia Światła – Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie diakon lub kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”

 

  • Liturgia Słowa – W tym dniu przewidziane jest dziewięć czytań biblijnych: siedem starotestamentalnych, epistoła oraz ewangelia, które są przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami. Część czytań można pominąć, lecz zawsze należy przeczytać kluczowy urywek z Księgi Wyjścia, mówiący o przejściu przez Morze Czerwone. Po tym czytaniu lektor nie mówi „Oto słowo Boże”, gdyż śpiewane po nim responsorium jest kontynuacją tego czytania.

Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie, kapłan intonuje hymn Chwała na wysokości, w trakcie, którego, podobnie jak podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, uderza się we wszystkie dzwony, grają organy (kołatki zastępuje się dzwonkami i gongiem). Po uroczystym hymnie celebrans odmawia kolektę. Następnie lektor odczytuje Epistołę, a później śpiewane jest uroczyste Alleluja i psalm responsoryjny. Potem kapłan czyta Ewangelię i wygłasza homilię.

 

Liturgia Chrzcielna – Po homilii następuje liturgia chrzcielna w trakcie, której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, po której celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał.

 

Liturgia Eucharystyczna - Jej przebieg jest podobny do Liturgii Eucharystycznych innych niedziel.

Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. W niektórych kościołach procesja następuje nie po Wigilii Paschalnej, a przed pierwszą mszą poranną w niedzielę. Rozpoczyna się ona wtedy przy Grobie Pańskim, przy którym kapłan śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Po powrocie do kościoła odśpiewuje się hymn Chwała na wysokości. Po rozdaniu Komunii wiernym śpiewa się uroczysty Hymn Te Deum (Ciebie, Boga wysławiamy).

Od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, a przez kolejne dni, aż do drugiej Niedzieli wielkanocnej włącznie w obrzędach zakończenia mówi się: Alleluja!

Silnik: Wordpress - Theme N.Design Studio. Spolszczenie: A. Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się